Copyright 2018 - Regiotel Fiľakovo

Informácie pre koncových užívateľov

Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o.  na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

 

1. Identifikačné údaje podniku

Regiotel Fiľakovo s.r.o.

Filleck s.r.o.

Regiotel Novohrad s.r.o.

Sídlo Jánošíkova 1632/12a Sídlo Jánošíkova 1632/12a Sídlo Jánošíkova 1632/12a
  986 01 Fiľakovo   986 01 Fiľakovo   986 01 Fiľakovo
IČO 45 533 083 IČO 36 022 926 IČO 46 056 475
DIČ 20 230 252 24 DIČ 20 213 491 32 DIČ 20 232 023 13
    IČ DPH SK20 213 491 32    
Zápis v obchodnom registri Okresný súd Banská Bystrica
vložka číslo:  18138/S
Okresný súd Banská Bystrica
vložka číslo:  4698/S
Okresný súd Banská Bystrica
vložka číslo:  19727/S

 

 

2. Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na predajných miestach spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. a na www.regiotelfilakovo.sk, www.filleck.sk a to najmä v príslušných Všeobecných podmienkach a v cenníkoch.

 

3. Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach a v cenníkoch pre príslušné služby.

Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tomto odkaze:
Televízia
Telefonovanie

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

 

4. Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby:

5. Reklamačný poriadok a mechanizmy na urovnanie sporov

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

 

6. Druhy ponúkaných servisných služieb

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

 

 

7. Informácie o zmenách podmienok

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám, alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.regiotelfilakovo.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

 

 

8. Informácie o postupoch zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Podnik má dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky, aby predchádzala naplneniu alebo presiahnutiu kapacity sieťového pripojenia.

 

9. Informácie o produktoch a službách určených pre zdravotne postihnutých účastníkov

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

10. Informácie o kvalite služieb

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a to v bode č. 5.

 

 

11. Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho (CLIP) a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho (CLIR)

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. službu prezentácie identifikácie volajúceho (CLIP) a službu zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho (CLIR) neposkytuje.

 

12. Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má v zmysle § 59 ods. 2 Zákona právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Ak Účastník, ktorým je fyzická osoba, požiada alebo súhlasí so zverejnením svojich relevantných osobných údajov v telefónnom zozname, má právo v zmluve, alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. určiť, či v telefónnom zozname budú zverejnené osobné údaje Účastníka v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, alebo v rozsahu telefónne číslo, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Určenie, ktoré relevantné údaje Účastníka podľa predchádzajúcej vety budú zverejnené v telefónnom zozname, sa týka všetkých telefónnych čísiel Účastníka, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, ako aj vo všetkých predchádzajúcich zmluvách.

 

 

13. Informácie týkajúce sa prístupu k sieti internet

Informácie, týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku, sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

 

 

14.Info o bezplatnom prístupe spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o.,Filleck s.r.o.,Regiotel Novohrad s.r.o. k programovým službám vysielateľov zriadených zákonom

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o., týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytujú spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. bezplatne.

 

 

15. Informácie o postupoch spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. v prípade neplatenia faktúr

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti uplatňuje spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.

 

f t g m