OSOBNÉ ÚDAJE – INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a v plnom rozsahu garantujeme aj
Vaše právo na informácie. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých predpisov. Pri spracovaní osobných údajov sa riadime princípmi
zákonnosti a transparentnosti, obmedzenia účelu spracovania , minimalizácie rozsahu
a uchovávania. Aplikujeme zásady riadenia informačnej bezpečnosti zameranej na zabezpečenie
dôvernosti, dostupnosti a integrity osobných údajov.
Spracovávame len tie osobné údaje užívateľov, ktoré užívatelia sami poskytnú a len na ten účel,
na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje budú spracúvané len počas doby nevyhnutnej k splneniu
účelu spracúvania, ktorý je daný otázkou alebo problémom, s ktorými sa užívateľ obráti na našu
spoločnosť. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

PREVÁDZKOVATEĽ

Regiotel Fiľakovo s.r.o.
Jánošíkova 1632/12a
98601 Fiľakovo
IČO:45533083
DIČ:2023035224
Filleck s.r.o.
Jánošíkova 1632/12a
98601 Fiľakovo
IČO:36022926
DIČ:2021349132
IČDPH:SK2021349132
Regiotel Novohrad
Jánošíkova 1632/12a
98601 Fiľakovo
IČO:46056475
DIČ:2023202313

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá zákonnú povinnosť
stanoviť zodpovednú osobu. Pre uplatnenie nižšie uvedených práv môžete kontaktovať našu
spoločnosť tel.: 0907256204 alebo prostredníctvom e-mail: obchod@filleck.sk alebo poštou na
adrese spoločnosti Biskupická 4, 98601 Fiľakovo.

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naša spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje pre dosiahnutie nasledovných účelov:

Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy

Spracovanie účtovnej agendy

Ochrana bezpečnosti a majetku

Dochádzka zamestnancov

Zabezpečenie služby zákazníkom

Marketingové účely

Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

– telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého pobytu,
číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti
fyzickej osoby, štátnu príslušnosť pri fyzickej osobe nepodnikateľovi
– telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov, obchodné meno, miesto
podnikania a identifikačné číslo pri fyzickej osobe podnikateľovi a telefónne číslo, výška
neuhradených záväzkov, obchodné meno, sídlo a
identifikačné číslo právnickej osoby na účely plnenia tejto zmluvy.
Z dôvodu plnenia a zmluvy a zabezpečenia poskytovania služieb sú spracovávané aj nasledovné
údaje:
1. Emailová adresa účastníka, ktorá slúži na zasielanie elektronických faktúr, upomienok, ako aj
oznámení o prevádzke telekomunikačných služieb ako aj iných oznámení, ktoré súvisia s
plnením zmluvy o poskytovaní verejných telekomunikačných služieb
2. Telefónne číslo účastníka, ktoré slúži najmä na komunikáciu ktorá súvisí s plnením zmluvy o
poskytovaní verejných telekomunikačných služieb, komunikáciu ohľadom zriadenia pripojenia,
inštalácii služieb, odstraňovaní technických porúch, na zasielanie elektronických upomienok

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané výlučne, ak je daný niektorý z nasledovných právnych
základov:
 ak ste poskytli súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov na jeden alebo viac
konkrétnych účelov
 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti,
 spracúvanie je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou
je Slovenská republika viazaná,
 spracúvanie je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku Vás alebo inej fyzickej
osoby,
 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri
výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov spoločnosti
(uvedené nižšie v časti prevádzkovateľ) alebo tretej strany okrem prípadov zákonom
vylúčených.

POSKYTNUTIE SÚHLASU DOTKNUTEJ OSOBY

 súhlas na spracovanie osobných údajov je poskytovaný slobodne, bez nátlaku a vynucovania,
ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb
alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z platnej legislatívy.
 súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
 súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
 naša spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.

PODMIENKY A SPÔSOB SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

 spracúvanie osobných údajov je realizované automatizovanými a neautomatizovanými
prostriedkami.
 spracúvané osobné údaje nezverejňujeme, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný
právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
 nebudeme spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného
zákonného právneho základu

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES,
nasledovné práva:
1. právo súhlas kedykoľvek odvolať,
2. právo prístupu k svojim osobným údajom,
3. právo žiadať o ich opravu,
4. právo vznášať námietky voči ich spracúvaniu,
5. právo na vymazanie svojich osobných údajov („právo byť zabudnutý“),
6. právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov,
7. právo požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
8. právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dozoru, ktorým na Slovensku je Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,
Slovenská republika
9. zároveň pokiaľ máte pochybnosti, či sú Vaše osobné údaje spracúvané v súlade s
platnými právnymi predpismi, prípadne, že sú spracúvané osobné údaje nepresné,
môžete žiadať vysvetlenie, či odstránenie vzniknutého stavu, najmä blokáciu,
uskutočnenie opravy, doplnenie alebo likvidáciu svojich osobných údajov.

PRÍJEMCOVIA

Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:
Zákonným príjemcom
– príjemcovia definovaní platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EÚ –
zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, Finančná správa, štátne a samosprávne orgány,
kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní
Sprostredkovateľom
– ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva,
bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
– čestne vyhlasujeme, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú,
technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť
spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle platných
legislatívnych požiadaviek,
– príslušní sprostredkovatelia sú v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov
písomnou formou poverený spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb v rozsahu,
za podmienok a na účel dojednaný zmluvne a spôsobom podľa zákona o ochrane
osobných údajov.

DOBA UCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTÝCH OSÔB

Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a
podľa požiadaviek osobitých predpisov. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania a doba
uchovania sa skončila budú nevratne zlikvidované.

PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VRÁTANE PROFILOVANIA

Cookies
Okrem údajov, ktoré poskytnete našej spoločnosti, získavame aj informácie tzv. „cookies“. Tieto
informácie vznikajú v rámci monitorovania našich webových stránok prostredníctvom
analytickcýh nástrojov, ktoré pripravujú dátový reťazec a sledujú, ako návštevníci používajú
stránky na internete. Tieto môžu obsahovať údaje o
1. webových stránkach prepojených s touto stránkou,
2. stránkach tretích strán, ktoré navštívite po tejto stránke,
3. Vašu IP adresu a
4. dĺžku času stráveného na tejto stránke.
Používanie cookies môžete znemožniť v nastaveniach Vášho webového prehliadača. V prípade
ak tak urobíte, môže tým byť dotknuté úplné fungovanie prehliadanej webovej stránky v celom
jej rozsahu.
Viac o cookies
Keď si niekto prehliada stránku, systém vygeneruje cookie, aby zaznamenal informácie
súvisiace s návštevou (navštívené stránky, čas strávený na našich stránkach, prehliadanie
údajov, odchod zo stránky atď.), ale tieto údaje nesmú byť prepojené na osobu
návštevníka. Tento nástroj je nástrojom na zlepšenie ergonomického dizajnu webovej
stránky, na vytváranie užívateľsky prijateľnej webovej stránky a na zvýšenie online
zážitku návštevníkov. Väčšina prehliadačov internetu akceptuje cookies, ale návštevníci
majú možnosť ich vymazať alebo automaticky odmietnuť. .
Analytické a ďalšie nástroje
Nevyužívame služby tretích strán poskytujúcich externé služby .
Vyššie uvedenou informáciou sme Vás ako dotknutú osobu informovali o ochrane Vašich osobných
údajov a poučili Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej
informačnej povinnosti.