Žiadateľ:
Firma žiadateľa:
Prosím, zadajte obchodné meno firmy žiadateľa.
Prosím, zadajte IČO firmy žiadateľa.
Prosím, zadajte DIČ firmy žiadateľa.
Kontaktné údaje žiadateľa:
Prosím, zadajte meno žiadateľa.
Prosím, zadajte priezvisko žiadateľa.
Prosím, zadajte email žiadateľa vo formáte: meno@priklad.com.
Prosím, zadajte telefónne číslo žiadateľa.
Adresa žiadateľa:
Prosím, zadajte obec.
Prosím, zadajte PSČ (päťciferné číslo).
Prosím, zadajte ulicu.
Prosím, zadajte súpisné číslo.

Stavebník:
Firma stavebníka:
Prosím, zadajte obchodné meno firmy stavebníka.
Prosím, zadajte IČO firmy stavebníka.
Prosím, zadajte DIČ firmy stavebníka.
Kontaktné údaje stavebníka:
Prosím, zadajte meno stavebníka.
Prosím, zadajte priezvisko stavebníka.
Prosím, zadajte email stavebníka vo formáte: meno@priklad.com.
Prosím, zadajte telefónne číslo stavebníka.
Adresa stavebníka:
Prosím, zadajte obec.
Prosím, zadajte PSČ (päťciferné číslo).
Prosím, zadajte ulicu.
Prosím, zadajte súpisné číslo.
Dôvod žiadosti
Prosím, vyberte dôvod.
Účel stavby
Prosím, vyberte účel stavby.
Detaily stavby
Prosím, zadajte názov stavby.
Prosím, zadajte parcelné číslo.
Prosím, zadajte katastrálne územie.
Nakresliť polygón
Príloha
Popis stavby