SPOLOČNÉ KROKY KU DIGITALIZÁCII SKHU/1802/3.1/054 „DIGI”

Projekt cezhraničnej spolupráce sa realizuje od 05/2021 do 04/2023 na základe Partnerskej dohody podpísanej vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR – TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove.  Projekt je zameraný na zvýšenie digitalizácie prostredníctvom spoločného úsilia partnerov v prihraničnej oblasti – ako súčasť akčného plánu zamestnanosti „Po osi R2 a M3”. Akčný plán zamestnanosti (TAPE) s názvom  „Po osi R2 and M3” bol predložený a schválený v prvom kole výzvy Programu Interreg SKHU/1703. Tento plán je severo-južnou iniciatívou hospodárskeho rozvoja územia, cieľom ktorej je zosúladená realizácia hospodárskych programov a opatrení podporujúce zamestnanosť po osi Hatvan – Lučenec v záujme rozvoja regiónu. Koordináciu realizácie Akčného plánu zamestnanosti (TAPE)  na slovenskej strane zastrešuje Mesto Fiľakovo.

 

Partnerstvo projektu DIGI vzniklo v rámci vyššie spomenutého akčného plánu zamestnanosti medzi vedúcim partnerom FORT-BAU Zrt, výrobným závodom v Salgótarjáne, a partnermi zo SR – TOOTH TOOLS s.r.o. a FILLECK s.r.o., ktorí pôsobia vo Fiľakove. Príjemcovia sa zaväzujú spolupracovať nielen medzi sebou, ale aj s Prijímateľmi ostatných projektov v rámci TAPE – BETWEEN R2 AND M3 s cieľom zlepšiť situáciu v oblasti zamestnanosti v regióne. FORT-BAU Zrt. v rámci projektu zakúpi automatizovanú linku na výrobu dverí a okien za účelom zvýšenia efektívnosti výroby. Počas realizácie projektu vytvorí 6 pracovných miest.

Partner projektu zo SR spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o. sa zamerieva hlavne na výrobu súčiastok, CNC frézovania, sústruženie, drôtový EDM, brúsenie, tvarovanie plechov, kalibrovanie, rezanie, výroba nástrojov, podávačov a montážnych zariadení. Za účelom splnenia kvantitatívnych a kvalitatívnych požiadaviek spoločnosť TOOTH TOOLS s.r.o zakúpi obrábacie centrum – 1 frézovanie a 1 CNC sústruh – na výrobu komponentov pre spoločnosti vyrábajúce zariadenia pre automobilový priemysel.

Frézovacie centrum pre počítačom riadené frézovacie a vŕtacie práce, tiež pre obrábanie kovov, frézovanie a vŕtanie bude schopné vyrábať trojrozmerne ťahaný diel CAM systému CAD pomocou CAD CAM. Stroj vykonáva pracovné procesy nezávisle a ním dosiahnutá presnosť výroby skracuje výrobný proces a zvyšuje produkciu. Je vhodný aj na CNC riadenie pre sériovú výrobu. Systém CAD CAM sa používa na obrábanie rotujúcich telies (obrábanie kovov). Pomocou stroja tiež vykonáva rezné operácie v iných osiach v smeroch X, Y a Z. Pomocou oboch strojov sa dosiahne kvaltnejší výrobný proces, presnosť a eliminácia chybovosti. Nákupom obrábacieho centra CNC spoločnosť bude schopná navrhnúť a vyrobiť presné výrobné nástroje na mieru v extrémne krátkom čase, čo umožní eliminovať nedostatky výrobného procesu, a dosiahnuť rast a kvalitu výroby.

Druhý slovenský partner projektu FILLECK, s.r.o. poskytuje telekomunikačné služby už takmer dve desaťročia v okrese Lučenec. Tento trh je dynamický, technológia napreduje veľmi rýchlo, pre prežitie v konkurenčnom prostredí je nevyhnutná pravidelná obnova technologického vybavenia. Spoločnosť plánuje rozšíriť svoje optické pokrytie, v navrhovaných lokalitách 7 samospráv (Trebeľovce, Muľka, Rapovce, Kalonda, Mučín, Lipovany, a Pleš ) ktoré zatiaľ nepokrývajú veľkí operátori, preto je ťažké sa v týchto lokalitách dostať k mobilnej sieti. V týchto obciach FILLECK, s.r.o. poskytuje svoje služby len v obmedzenom rozsahu, internetové pripojenie sa zabezpečuje bezdrôtovou technológiou WiFi, nie sú dostupné služby ako IPTV ani VoIP. Budovanie optickej siete podporí aj zakúpením techniky: diskové pole (NAS Server) s príslušenstvom, 40 Gbit portami a s možnosťou rozšírenia kapacity aj v ďalšom období minimálne 5 rokov. Táto technológia zabezpečuje rozšírenie kapacity, aj kvality služby archívu pre IPTV.

Realizáciou projektu podniky získajú technológie potrebné na udržanie svojho rastu a konkurencieschopnosti čím skvalitnia nielen svoje výrobky a služby na trhu ale vytvoria a udržia  aj pracovné miesta v prihraničnom regióne Novohradu/Nógrád. 

Projekt je spolufinancovaný z Programu spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika-Maďarsko z prostriedkov EÚ z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 245 395,00 EUR z toho FILLECK s.r.o. 117 725,00 EUR a TOOTH-TOOLS s.r.o. 127 670,00 EUR.

www.skhu.eu www.fortbautherm.huwww.regiotelfilakovo.skwww.toothtools.sk