Projekty11. augusta 2020

Smart Stĺp

Projekt smart stĺp

Výzva na predloženie ponuky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 12, verzia 7 zo dňa
30.04.2020 a Príručky k procesov verejného obstarávania zadávania zákaziek IROP
Prioritná os 1,2,3,4,5 zo dňa 13.07.2020.

Čítať viac