Projekt smart stĺp

Výzva na predloženie ponuky v zmysle Metodického výkladu CKO č. 12, verzia 7 zo dňa
30.04.2020 a Príručky k procesov verejného obstarávania zadávania zákaziek IROP
Prioritná os 1,2,3,4,5 zo dňa 13.07.2020.

⇓Príloha-č.-1-čestné-vyhláseni-zákaz-VO-2

⇓Príloha-č.-2-Návrh-na-plnenie-kritérií-Cenová-ponuka

⇓Príloha-č-3_cestne-vyhlasenie-uchadzaca_po

⇓Príloha č. 4 – Referencie

⇓Príloha č. 5_Zmluva o dielo – návrh

⇓Záznam z prieskumu trhu

⇓Priloha 7_Výzva na predloženie ponuky SMART STLP