Tieto informácie sú zverejňované spoločnosťou Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o.  na základe § 42 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej „Zákon“) v spojení s čl. IV. bod 2 ods. 1 Všeobecného povolenia č. 1/2014 vydaného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Pre viac informácií sme dostupný na:

 • +421 47 333 7117
 • obchod@filleck.sk
 • Biskupická 4, 98601 Fiľakovo
Otváracie hodiny na pobočke:
 • Pondelok: 8:00 – 11:00
 • Utorok: Zatvorené
 • Streda: 8:00 – 11:00
 • Štvrtok: Zatvorené
 • Piatok: 8:00 – 11:00
 • REGIOTEL FIĽAKOVO S.R.O.

Sídlo: Jánošíkova 1632/12a, 986 01 Fiľakovo | IČO 45 533 083 | DIČ 20 230 252 24 | Zápis v obchodnom registri – Okresný súd Banská Bystrica – vložka číslo: 18138/S

 • FILLECK S.R.O.

Sídlo: Jánošíkova 1632/12a , 986 01 Fiľakovo | IČO:36 022 926 | DIČ:20 213 491 32 | IČ DPH:SK20 213 491 32 | Zápis v obchodnom registri – Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 4698/S

 • REGIOTEL NOVOHRAD S.R.O.

Sídlo: Jánošíkova 1632/12a , 986 01 Fiľakovo | IČO:46 056 475 | DIČ:20 232 023 13 | Zápis v obchodnom registri – Okresný súd Banská Bystrica vložka číslo: 19727/S

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. poskytuje široké portfólio elektronických komunikačných služieb, pričom podrobnosti o celom portfóliu ponúkaných služieb sú k dispozícii na predajných miestach spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. a na www.regiotelfilakovo.skwww.filleck.sk a to najmä v príslušných Všeobecných podmienkach a v cenníkoch.

Štandardné zmluvné podmienky poskytovania elektronických komunikačných služieb sú určené najmä vo Všeobecných podmienkach a v cenníkoch pre príslušné služby.

Všeobecné podmienky pre jednotlivé služby sa nachádzajú na tomto odkaze:
Televízia
Telefonovanie

Minimálna doba trvania zmluvného vzťahu medzi Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. a zákazníkom je v prípade uzavretia zmluvného vzťahu na dobu neurčitú podľa Všeobecných podmienok 1 mesiac.

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, Cenníky (tarify) pre jednotlivé služby.

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Kontaktné údaje na služby poskytnutia informácii o produktoch, faktúrach ako aj služieb technickej podpory sa nachádzajú na uvedenom odkaze: Kontakty

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. bude informovať účastníkov o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám, alebo ich používania spôsobom ich zverejnenia na www.regiotelfilakovo.sk. V prípade podstatných zmien zmluvných podmienok spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným v príslušných Všeobecných podmienkach oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu zmluvných podmienok a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Oznámenie podstatnej zmeny zmluvných podmienok je spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrads.r.o. oprávnená urobiť písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene zmluvných podmienok a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

Podnik má dostatočnú kapacitu siete , a preto nemusí uplatňovať mechanizmy na obmedzovanie prevádzky, aby predchádzala naplneniu alebo presiahnutiu kapacity sieťového pripojenia.

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. aktuálne nemá v ponuke produkty alebo služby určené pre zdravotne postihnutých účastníkov.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a to v bode č. 5.

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. službu prezentácie identifikácie volajúceho (CLIP) a službu zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho (CLIR) neposkytuje.

Účastník, ktorý je fyzickou osobou, má v zmysle § 59 ods. 2 Zákona právo určiť, či jeho osobné údaje budú zaradené do telefónneho zoznamu a ak áno, ktoré osobné údaje budú zaradené, ak sú relevantné na účel telefónneho zoznamu. Relevantnými údajmi fyzickej osoby na účely telefónneho zoznamu sú telefónne číslo, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Nezaradenie osobných údajov účastníka do telefónneho zoznamu, overenie, opravy alebo ich odstránenie je bezplatné.

Ak Účastník, ktorým je fyzická osoba, požiada alebo súhlasí so zverejnením svojich relevantných osobných údajov v telefónnom zozname, má právo v zmluve, alebo iným spôsobom stanoveným spoločnosťou Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. určiť, či v telefónnom zozname budú zverejnené osobné údaje Účastníka v rozsahu telefónne číslo, titul, meno a priezvisko, alebo v rozsahu telefónne číslo, titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Určenie, ktoré relevantné údaje Účastníka podľa predchádzajúcej vety budú zverejnené v telefónnom zozname, sa týka všetkých telefónnych čísiel Účastníka, pri ktorých požiadal alebo súhlasil so zverejnením v zmluve, ako aj vo všetkých predchádzajúcich zmluvách.

Informácie, týkajúce sa prístupu k sieti internet, ktoré je spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. povinná zverejňovať v zmysle prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014, ako sú: parametre pripojenia vo vlastnej sieti, politika spravodlivého užívania a parametre riadenia služieb vo vlastnej sieti podniku, sú uvedené v príslušnom cenníku k danej službe pri konkrétnej službe, ktorej sa parametre majú týkať.

Spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o., týmto v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 vyhlasuje, že má bezplatný prístup k programovým službám, ktoré vysielatelia zriadení zákonom ako službu verejnosti poskytujú spoločnosti Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. bezplatne.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Vo všeobecnosti uplatňuje spoločnosť Regiotel Fiľakovo s.r.o., Filleck s.r.o., Regiotel Novohrad s.r.o. politiku upozornenia zákazníka na nezaplatenú faktúru dostatočný čas pred blokovaním služieb.